Samfällighet info

Som boende på Södra Valsäng är du medlem i Södra Valsängs Väg- och Samfällighetsförening som gemensamt ansvarar för ekonomin och skötseln av föreningens ytor och anläggningar.

 

Området är adressmässigt uppdelat i område 1, 2 och 3 vilka alla tillhör den gemensamma samfälligheten.  

Den bästa informationen för dig som nyinflyttad är alltid den som grannarna kan ge dig. När du lär dig känna dem kommer du snabbare in i gemenskapen.

Södra Valsäng samfällighetsförening.

Föreningen bildades 1973 av några entusiastiska nybyggare och har sedan dess genomgått en förvandling från ett rent sommarstugeområde tills i dag med en blandning av sommargäster och permanentboende.

Föreningsförsäkringar

Medlem i REV (Riksförbundet enskilda vägar).  

Läs gärna om REV och dess stöd till medlemmar i form av expertis.


Regler för medlemmar i Södra Valsängs samfällighetsförening och
Södra Ekobys samfällighetsförening.


1. Angränsande fastigheter, marker, vägar eller vatten får inte förorenas eller utsättas för orenlighet, obehag eller annan störande inverkan från medlems egendom eller personer som vistas där.
Det är inte heller tillåtet att, utan föreningsstämmans och gällande myndighets medgivande, uppföra byggnad, anordna permanent upplag eller dylikt på föreningens mark utan stämmans medgivande.


2. Medlem skall iaktta hastighetsbegränsningen 30 km/tim och verka för att besökande gör detsamma.


3. Medlem är skyldig att följa kommunens anvisningar vad gäller hantering av hushållsavfall, eldning mm.
Detta innebär bl.a att det är förbjudet att elda rivningsavfall eller hushållssopor.


4. Bilar skall parkeras på egen mark där det är möjligt att ordna parkeringsplats.


5. All bevattning med slang är förbjuden vid solsken och ifråga om etablerade gräsmattor är bevattning med slang generellt förbjuden.


6. Kommunala regler gäller för båt- och biltvätt inom området.


7. Medlem är skyldig att sköta dike utanför den egna fastigheten eller på andra sidan vägen, d v s hålla diket rent från sly och annat som kan hindra vattenavrinningen.


8. Ytterligare ledningar för takavvattning får inte anslutas till föreningens regnvattenledningar. Till spillvattenledningarna får endast hushållsspillvatten avledas.


9. Medlem är skyldig att delta i de av föreningen fastställda arbetsdagarna. Arbetsdagarnas genomförande läggs ut på respektive område och handläggs av områdesansvarig. Styrelsen ger områdessamordnare riktlinjer för vilka arbetsuppgifter som skall genomföras inom respektive område. Områdessamordnarna rapporterar tillbaka till styrelsen när arbetet utförts. Medlem som inte kan närvara på ordinarie arbetsdag skall ges möjlighet att utföra ett uppdrag vid annat tillfälle. När medlemmen utfört sitt uppdrag rapporterar hen detta till områdesansvarig.

Värna om din närhet: Varna, undersök, laga vid upptäckt fel/problem.